«Жеке кабинеттің» қызметін пайдалану туралы Келісім

1. Жалпы ережелер

1.1.      «Жеке кабинет» қызметін пайдалану туралы осы Келісім (бұдан әрі — Келісім) «Ломбард «Сreditline» ЖШС (бұдан әрі - Компания) мен Қарыз алушы арасындағы Компанияның веб-сайты https://www.creditline.kz/ немесе https://my.creditline.kz/. арқылы «Жеке кабинет» қызметін ұсыну және пайдалану жөніндегі қатынастарды реттейді.

1.2.      Келісім жария оферта болып табылады және Қарыз алушы осы Келісімге қосылу жолымен толық қабылдайды. Келісімнің мазмұнымен келісу туралы белгі қою фактісі осы Келісімнің толық және сөзсіз акцепті болып табылады.

1.3.      Келісімде пайдаланылатын терминдер:

Қарыз алушы - компаниямен микрокредит беру туралы шарт жасасқан жеке тұлға;

Қызмет - қарыз алушыға кешенді алыстан өзіне-өзі қызмет көрсету мүмкіндігін беретін «Жеке кабинет» қызметі, оның көмегімен берешекті өтеу бойынша микрокредит беру туралы шартта көзделген төлемдерді төлеуді жүзеге асыруға болады.;

Провайдерлер - қызмет шеңберінде Қарыз алушыға қол жеткізу ұсынылатын банктік, ақпараттық немесе өзге де қызметтерді көрсететін заңды тұлғалар;

Құпия сөз - қызметке кіру үшін әріптерден және/немесе цифрлардан тұратын құпия код.

2. Қызмет көрсету шарттары

2.1.      Қарыз алушы компаниямен микрокредит беру туралы шарт жасасқан кезде компанияның қызметке қол жеткізу үшін идентификатор болып табылатын мобильді телефон нөмірін ұсынады.

2.2.      Компания қызметті пайдалану нәтижесінде туындаған кез келген теріс салдарға, сондай-ақ Қарыз алушының мәліметтердің құпиялылығын бұзуы себебінен үшінші тұлғаларға құпия сөзді немесе қызмет бойынша немесе қызмет шеңберінде алынған басқа ақпаратты қасақана немесе абайсызда ұсынуына жауапты емес.

2.3.      Қызметті алған кезде Қарыз алушы провайдерлердің (банктер, Касса 24 және т. б.) қызметтері арқылы төлем жасай алады. Мұндай провайдерлердің қызмет көрсетуіне тікелей провайдерлердің өздері жауапты.

2.4.      Компания Қарыз алушыға қызмет көрсету шеңберінде қандай да бір ақпаратты (мысалы, банктік шоттардың, карточкалардың деректемелері, кодтар және т.б.) бергені үшін жауапты болмайды, өйткені компания мұндай деректерді сақтамайды, сондай-ақ банк карточкасының параметрлерін енгізу немесе аударым алушының дұрыс емес деректемелерін енгізу сәтінде төлемдерді жүзеге асыру кезінде Қарыз алушы жіберген қателер үшін де жауапты емес.

2.5.      Компания провайдерлердің қызметтерді ұсынбауы немесе тиісті түрде ұсынбауы үшін жауап бермейді.

2.6.      Онлайн төлемді жүзеге асыру кезінде компания қызметтерін төлем банктік карточкалары арқылы төлеу мүмкіндігі беріледі. Онлайн төлем жүргізгені үшін банк банк комиссиясын алып тастай алады, осыған байланысты Компания банк алған қосымша төлем үшін жауап бермейді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1.      Қарыз алушы құқылы:

1)         кез келген уақытта қызметті пайдаланудан бас тартуға;

2)         құпия сөзді жоғалтқан жағдайда жаңа құпия сөзді алу үшін компанияға хабарлама жіберуге;

3)         Келісімде көзделген шарттармен төлемдер жасауға.

3.2.      Қарыз алушы міндеттенеді:

1)         төлем жүргізу қажет болған жағдайда банк шотындағы ақшаның жеткілікті сомасын қамтамасыз етуге;

2)         қызметке қол жеткізу үшін ақпаратты (құрия сөз, бір реттік смс – құпия сөз және т. б.) жария етпеуге және үшінші тұлғаларға бермеуге;

3)         компанияға өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге сөзсіз келісім беруге;

4)         компанияға байланыс үшін сенімді ақпарат беру, ал ол өзгерген жағдайда компанияның жаңартылған ақпаратын дереу беруге.

3.3.      Компания құқылы:

1)         Компанияның веб-сайтында тиісті ақпаратты орналастыру жолымен қарыз алушыларды хабардар ете отырып, оның жұмысын уақытша тоқтата отырып, веб-сайтта алдын алу жұмыстарын жүргізуге;

2)         кез келген уақытта өз қалауы бойынша қызметті жақсартуға немесе өзгертуге, сондай-ақ компания қызметтерін көрсетуге шектеу қоюға;

3)         қарыз алушыға осы Келісімнің шарттарын бұзған жағдайда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қызметті пайдалануына бас тартуға;

4)         компания Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жасалған шарттарға сәйкес және өзге де жағдайларда осындай іс-әрекеттерді жасауға міндетті немесе құқылы болған кезде уәкілетті органға, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға қарыз алушы жасаған төлемдер туралы ақпарат беруге.

3.4.      Компания міндеттелінеді:

1)         Қызмет көрсетілетін Компанияның веб-сайтының тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

2)         қарыз алушының жасаған төлемдері бойынша құпияны сақтауға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда және шектерде ғана ақпарат беруге;

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1.      Тараптар Келісімде көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. Басқа шарттар

5.1.      Компания ешқандай жағдайда кез келген залалға, соның ішінде тікелей немесе жанама, әдейі, кездейсоқ, білмеу немесе жағдайдан туындайтын залалдаға, қызмет алуға немесе оларды кез келген адамның пайдалануына байланысты немесе зақымдалуына немесе жұмысына, қателесуіне, босатылуына, кедергілеріне, жұмыс немесе деректер берілуінің кідіруіне, компьютерлік вирусқа немесе жүйенің зақымдануына байланысты туындаған жоғалтуларға немесе шығындарына жауапты болмайды.

5.2.      Келісімнен немесе оған байланысты туындайтын барлық мәселелерді, келіспеушіліктерді немесе талаптарды Тараптар келіссөздер жолымен реттеуге тиіс. Өзара келісім болмаған кезде Тараптардың барлық даулар мен келіспеушіліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаралуға тиіс.